Ker cenimo vašo zasebnost, vaše podatke skrbno varujemo.

Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Barbara Vrezovnik s.p., izdajanje revij in drugih publikacij. V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na e-mail naslovu dpo@pins.si

PodjetjeBarbara Vrezovnik s.p.
Vrhovčeva cesta 34A
1358 Log pri Brezovici
e-mail naslovdpo@pins.si

Katere osebne podatke obdelujemo

  • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, e-naslov, naslov, kraj bivanja, morebitna telefonska številka);
  • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave);
  • Podatki, ki jih potrebujemo za izdajo računa in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, polni naslov za dostavo).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

  • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
  • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za:

  • komuniciranje z vami o naročilu blaga in odgovarjanja na vaša povpraševanja ter obveščanja o blagu (pošiljanje e-pošte / e-novic);
  • za uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
  • za statistične analize o uporabi naših spletnih strani.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega naročnika in/ali ste naročniki na naše e-novice.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Po poteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar v primeru, da jih ne posredujete, ne morete uporabljati/kupiti vseh naših storitev/blaga.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam (razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Ti so:

  •  ponudniki pošiljanja sporočil;
  • ponudniki logističnih storitev.

Vaše pravice glede obdelave podatkov

Pravica do seznanitve: pravica, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali namenov), svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na odjava@pins.si.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: od upravljavca osebnih podatkov lahko dobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar se, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico do popravkov vaših netočnih osebnih podatkov oziroma do njihove dopolnitve.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico do izbrisa osebnih podatkov s strani upravljavca, kadar obstaja en od razlogov: podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani; če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca; podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR); upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se podatki obdelujejo za statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katero koli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katero koli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki. 

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Ta politika zasebnosti se lahko kadar koli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani www.pins.si po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Log pri Brezovici, 10. 06.2020