SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »POTOVANJA IN STIL & MAX FACTOR nagrajujeta«

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Barbara Vrezovnik s.p., Vrhovčeva cesta 34a, 1358 Log pri Brezovici (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre je Orbico Beauty d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator).

2. člen: TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN OBJAVA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 22. 03. 2019 od 08:00 do 01. 04. 2019 do 20:00 na spletni strani www.pins.si.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju udeleženec). Udeleženec na spletni strani www.pins.si sodeluje tako, da odgovori na nagradno vprašanje – pri čemer označi okence pred izbranim odgovorom. V obrazec vpiše osebne podatke (ime in priimek ter e-naslov) ter označi okence, ki označuje strinjanje s Splošnimi pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.pins.si. Sodelovanje zaključi s klikom na gumb »Pošlji«.

Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje samo enkrat in z enim e-naslovom. V primeru neupoštevanja tega ali ob posredovanju nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (e-naslova oz. drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri, kamor sodita tudi strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

Omejitve sodelovanja: V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

4. člen: NAGRADA

Udeleženec nagradne igre sodeluje v žrebanju, ki obsega 3 darilne pakete z enako vsebino, in sicer:

  • revijo Potovanja in stil, ki jo prispeva organizator,
  • tekočo podlago Max Factor Radiant Lift, ki jo prispeva soorganizator,
  • sijaj za ustnice Max Factor Colour Elixir Cushion, ki ga prispeva soorganizator.

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja in soorganizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).  Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ta ne izpolnjuje Splošnih pogojev sodelovanja. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne

5. člen: IZBOR IN OBJAVA NAGRAJENCA

Žrebanje nagrad bo potekalo 02. 04. 2019 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora vseh udeležencev izžreba dobitnika nagrade. Žreb se posname v video obliki in arhivira na sedežu organizatorja. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj e-naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Nagrajenci bodo objavljeni na strani www.pins.si v sedmih dneh po žrebu. 

6. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Če nagrajenec v sedmih dneh po prejemu elektronskega obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, kamor sodi tudi fizični naslov za pošiljanje nagrade po pošti in telefonska številka za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Organizator bo nagrade nagrajencem posredoval po pošti na lastne stroške v roku štirinajst dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca, in sicer izključno na naslove na območju Republike Slovenije.

Vrednost posameznega nagradnega paketa iz 4. člena ne presega 42 evrov.

7. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Udeleženec lahko kadar koli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na elektronski e-naslov urednistvo@pins.si. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

8. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke udeležencev skrbno hrani, obdeluje in varuje, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR), organizator. V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika – to je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: »Pošlji« in »Strinjanjem se s splošnimi pogoji nagradne igre«. Osebni podatki služijo izključno za izvedbo nagradne igre, kamor sodi tudi vsa komunikacija, opisana v 5. členu tega dokumenta. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki, ki se hranijo v bazi organizatorja, izbrišejo.

V primeru, ko udeleženec označi okence pred izjavo »Strinjam se, da me po elektronski pošti občasno obveščate o nagradnih igrah in drugih novostih, povezanih z blagovno znamko Potovanja in stil,« se njegovi podatki hranijo do preklica s strani udeleženca. Ta, slednja označba ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov prek e-naslova urednistvo@pins.si ali  se na organizatorja obrne po pošti.

9. člen: DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so dostopni na spletni strani www.pins.si in na sedežu organizatorja.

10. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. Če je pritožba utemeljena, se organizator zavezuje, da jo bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

11. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev nagrade igre, pri čemer udeležence sproti obvešča z objavami na spletni strani. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, da bo nagradna igra korektno izpeljana. Odgovornost ne vključuje primerov višje sile, logističnih ovir, tehničnih težav, ob katerih organizator lahko odpove nagradno igro. O tem obvesti udeležence, a jim ne odgovarja za nastalo škodo. Splošni pogoji nagradne igre so obvezujoči za zaposlene in zunanje pogodbene sodelavce organizatorja in soorganizatorja nagradne igre, njihove ožje družinske člane in vse udeležence nagradne igre.

Log pri Brezovici, 20. 03. 2019