Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Osvoji tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A«

1. Organizator in soorganizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Osvoji tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A« je Barbara Vrezovnik s.p., Vrhovčeva cesta 34a, Log pri Brezovici (v nadaljevanju: organizator). Soorganizator nagradne igre je Janus Trade d.o.o., Koroška cesta 53c, Kranj (v nadaljevanju: soorganizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujanje branja digitalnih revij.

3. Trajanje nagradne igre in objava nagradne igre

Nagradna igra bo trajala od 18. 06. 2020 od 00.01 ure do 20. 07. 2020 do 23.59 ure na spletni strani www.pins.si.

4. Pogoji in način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje fizična, polnoletna oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženec).

Udeleženec sodeluje tako, da v času trajanja nagradne igre na spletni strani www.pins.si izpolni obrazec s svojimi resničnimi osebnimi podatki: ime, priimek, kraj prebivališča v Republiki Sloveniji in e-naslov ter (opcijsko) telefonska številka samo za primer klica s strani organizatorja, ko je udeleženec tudi izžrebanec. Udeleženec mora označiti okence, s čimer je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre »Osvoji tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A«. Udeleženec po lastni presoji označi ali ne označi tudi okence, ki se nanaša na strinjanje o občasnih obveščanjih s strani organizatorja – več v točki 8. Sodelovanje zaključi s klikom na gumb »Sodelujem«.

Ob kakršnem koli sporu ali nejasnosti štejejo ti pogoji in pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pogojev in pravil določata izključno organizator in soorganizator.

Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje samo enkrat in z enim e-naslovom. V primeru neupoštevanja tega ali ob posredovanju nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri, kamor sodita tudi strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Omejitve sodelovanja

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

6. Nagrada

Nagrada je en (1) tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A 10.1 WI-FI, v črni barvi.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja in soorganizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.). Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in pravil nagradne igre.

7. Žrebanje in objava nagrajenca

Žrebanje bo potekalo 21. 07. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora vseh udeležencev izžreba dobitnika nagrade (v nadaljevanju: nagrajenec). Sistem bo izžrebal tudi dva (2) rezervna izžrebanca za primer, da se prvi (1.) oziroma drugi (2.) organizatorju ne javita pravočasno.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj e-naslov, ki ga je posredoval v obrazcu nagradne igre. Če je vnesel tudi telefonsko številko, se ga obvesti tudi po tem kanalu.

Nagrajenec se mora javiti v treh dneh oziroma v 72 urah od poslanega e-sporočila oziroma (opcijsko) klica s strani organizatorja. Če se ne javi, organizator ponovi postopek obveščanja s prvim oziroma z drugim rezervnim izžrebancem.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter kraja prebivališča na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorja in soorganizatorja ter dovoli neomejeno deljenje te objave, tudi s strani tretjih oseb. Nagrajenec od organizatorja ali soorganizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrajenec bo objavljen na strani www.pins.si najkasneje v sedmih dneh po žrebu.

Žrebanje se posname v video obliki in arhivira na sedežu organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Če nagrajenec v sedmih dneh po prejemu e-sporočila (opcijsko tudi klica) o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, kamor sodita tudi davčna številka in fizični naslov za pošiljanje nagrade po pošti, organizator in soorganizator nista več zavezana k izročitvi nagrade. Organizator in soorganizator sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prosta vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pogojev in pravil. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja in soorganizatorja nikakršnega zahtevka. Soorganizator bo nagrado poslal nagrajencu po pošti na lastne stroške v roku štirinajst (14) dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca, in sicer izključno na naslov na območju Republike Slovenije.

9. Vrednost nagrade in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade presega 42 evrov, in sicer znaša 204,84 € + 45,06 € (22 % DDV) = 249,90 €. Akontacijo dohodnine odvede soorganizator.

Prejemnik nagrade mora vrednost nagrade všteti v svojo davčno osnovo.

10. Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov

Organizator in soorganizator osebne podatke udeležencev skrbno hranita, obdelujeta in varujeta, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika – to je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo udeleženec potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro z označitvijo okenca »Strinjanjem se s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre« in pritiskom na gumb »Sodelujem«. Osebni podatki služijo izključno za izvedbo nagradne igre, kamor sodi tudi vsa komunikacija, opisana v 5. točki tega dokumenta. Med potekom nagradne igre se na podlagi zahtevka udeleženca lahko izbriše njegove podatke, s čimer ta odstopa od nagradne igre. Po končani nagradni igri se iz baze izbrišejo vsi podatki udeležencev, razen v primeru, ko udeleženec označi okence pred izjavo »Strinjam se, da me po e-pošti občasno obveščate o nagradnih igrah in novostih, povezanih z blagovno znamko Potovanja in stil«. Ti podatki se hranijo skladno z zakonom oziroma do preklica s strani udeleženca. Zadnja označba ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Udeležencu so na voljo dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov tako, da pošlje povpraševanje na e-naslov organizatorja: urednistvo@pins.si in/ali soorganizatorja: info@janustrade.si.

11. Preklic sodelovanja
in preklic soglasja za uporabo osebnih podatkov

Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-naslov urednistvo@pins.si. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre lahko prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene občasnih obveščanj tako, da pošlje sporočilo na e-naslov: odjava@pins.si in/ali info@janustrade.si. Organizator in soorganizator bosta v primeru preklica soglasja zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

12. Dostop do splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre bodo dostopni na spletni strani www.pins.si in na sedežu organizatorja.

13. Reklamacije in pritožbe

Pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešujeta organizator in soorganizator. Če je pritožba utemeljena, se organizator in soorganizator zavezujeta, da jo bosta rešila v čim krajšem času in o tem obvestila udeleženca oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

14. Izključitev odgovornosti

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagrade igre, če to zahtevajo pravni, tehnični in komercialni razlogi.

O vseh morebitnih tovrstnih spremembah bo organizator udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.pins.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Organizator in soorganizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Log pri Brezovici, 17. 06. 2020